Vilkår

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34, 2002– Hvis det oppdages en feil eller
mangel, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den,
gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å
reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom tjenesten
eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som
viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren fikk tjenesten (normalt leveringstidspunktet) skal
formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Leieforholdet fornyes automatisk med 30 dager av gangen, regnet fra oppstartdatoen. Oppsigelse skal meldes senest 14 dager før en ny
leieperiode starter. Slik oppsigelse kan gis pr. e-post, eller post. Leietakere får tilsendt faktura. Evt. forlengelse av avtalen avtales før utløpet av den
forskuddsbetalte perioden. Forskuddsbetaling for 6 måneder gir 10% rabatt. Opp-eller nedgradering kan utføres når som helst i leieperioden.
Betalingsvilkår. Avgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir faktura sendt ut hver måned på epost, og denne må betales innen forfall.
Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før avtaleperioden er omme. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er
fullstendig tømt, og låsen fjernet av leietaker. Leietaker må gi beskjed når lagerrommet er utflyttet. Lagerrom som er flyttet ut av og låsen fjernet,
kan utleier fritt leie ut til nye kunder. Leietaker er forpliktet til å rydde leieobjektet ved avtalens opphør. Dersom leieobjektet ikke er tømt den siste
leiedagen er utleier berettiget til å besørge tømming for leietakers regning. Ved manglende betaling vil utleier forbeholde seg retten til å plombere
og/eller låse av lagerrommet uten varsel. Ved mislighold vil det tillegges purregebyr og renter. Ved vedvarende ubetalt leie vil kravet oversendes vår
inkassoforbindelse. Lagergutta forbeholder seg retten til å ta kredittsjekk av alle nye leietakere. Leietaker har 7 dagers angrefrist fra bestilling.
Angrefristen bortfaller f.o.m. den dato som er angitt som startdato i bestillingen.

Leietaker har adgang til lageret i åpningstiden, dersom annet ikke er spesifisert eller avtalt. I den perioden lagerrommet benyttes til lagring er
leietaker pliktet til å holde lagerrommet avlåst. Utleier har rett til å skaffe seg adgang til lagerrommet i tilfelle vedvarende skyldig leie, reparasjon
eller tilsyn med eiendommen, eller ved mistanke om skade eller ødeleggelse.

Lagerrommet kan kun benyttes til oppbevaring. Det er ikke tillatt å oppbevare eksplosiver, brann- eller miljøfarlig, eller på noen annet måte
skadelig gods i lagerrommet. Utleier påtar seg intet ansvar for det som oppbevares, herunder oppsyn, tilsyn, overvåking og lignende. Leietaker er
pliktet til å informere utleier dersom spesielt tunge gjenstander/varer skal oppbevares. Leietaker skal behandle lagerrommet og eiendommen for
øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietaker er ikke berettiget til å foreta noen form for permanente endringer eller installasjoner i lageret. Så fremt det
skjer skade på lageret er leietaker ansvarlig dersom det kan bevises at han eller noen han er ansvarlig for, er årsaken til skaden. Dersom det
oppbevares maskiner, utstyr og annet som inneholder olje, vann eller andre væsker må disse sikres slik at ikke lekkasje oppstår. Hvis skade på
andre kunder sine gjenstander oppstår som følge av en lekasje, så er leier av boden hvor gjenstand som er årsak til lekasjen befinner seg ansvarlig
for å dekke tap/skade på andre kunder sine eindeler. Gjeldende leietaker sin forsikring som er bestilt gjennom Lagerguta AS vil ikke dekke slike
skader som følge av oljesøl eller annen lekasje.

Hensetting av gjenstander , møbler eller søppel utenfor lageret er forbudt, med mindre annet er særlig avtalt. Det er også strengt forbudt å benytte
seg av søppelcontainere som befinner seg på eiendommen, da disse ikke tilhører Lagergutta AS. Hvis leietaker bryter disse vilkårene beskrevet
under «Søppel og avfall» vil det bli fakturert et gebyer for fjerning av søppel og/eller gjenstander på kr 500,- (+ eventuelt MVA)

Det kreves at alt som oppbevares til en hver tid er forsikret. Leietaker kan velge å bruke egen innboforsikring, men må i så fall fremlegge forsikringspapirer som dokumenterer slik forsikring. Alternativt kan leietaker benytte seg av forsikring gjennom utleier, og det tilbys forsikring tilpasset ønsket forsikringssum. Ta kontakt for priser på dette

Ved mislighold av avtalen og/eller ved skyldig leie har utleier rett til å si opp leieforholdet og kreve at leietaker flytter ut av lagerboden/lageret. Det
vil bli gitt rimelig tid til å fjerne ting fra boden/lageret. Utleier har også rett til å deponere innholdet i lagerrommet til en ekstern lagerenhet i tilfelle
vedvarende skyldig leie. Gjennom denne avtalen gir leietaker utleier en ugjenkallelig fullmakt til å avhende eiendelene i leieobjektet dersom
leietaker utøver vesentlig mislighold. Et slikt tiltak vil ikke utføres før leietaker er tilstrekkelig informert. Ved mislighold i leieforholdet gjelder
tvangsfravikelse etter kap. 13 i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.6.1992 nr. 86, idet Leietaker med dette vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når
leien og avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav a). Videre vedtar leietaker med dette at
tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav b).

Fremleie er ikke tillatt. Den som inngår leieavtale med Lagergutta AS skal også være eier av det som oppbevares. Utleier tar forbehold for force
majeure. Som force majeure regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre
så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Utleier kan ikke gjøres
ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skade på personer, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har
voldt på person eller annet konsekvenstap, eller skade av noen art, uansett årsak. Så fremt lageret ødelegges ved brann eller annen ulykke,
bortfaller leieavtalen og utleier er ikke pliktig til å tilby leietaker et nytt lager, hverken før eller etter ombygging/gjennoppføring. Utleier kan si opp
avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen skal gis skriftlig – Evt. forskuddsbetalt beløp vil bli tilbakebetalt. Så fremt leietaker vesentlig
misligholder sine forpliktelser i henhold til nærværende leieavtale, er utleier berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning. Utleier er
berettiget til å endre leiens størrelse, når utleier finner det begrunnet i markedsforholdene. Endring av leiens størrelse kan utføres uten særskilt
varsel. All bruk av utstyr tilgjengelig for kunde i lokalet, slik som til eksempel traller, jekktraller m. m. brukes på eget ansvar. All bruk av kjøreport
foregår også på eget ansvar. Ved å ta i bruk lageret/lagerboden så godtar leietaker disse vilkårene.